Login
บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด (Computer Data System Co., Ltd. หรือ CDS) เป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ (Software House) ซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้านของการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ใน Platform ต่างๆ สำหรับใช้งานธุรกิจด้านต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในภาคเอกชน และ ภาครัฐ
© Copyright 2012 | Computer Data System Co., Ltd. | all right reserved.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free